Användarvillkor

Välkommen! how2team.se (nedan kallad webbplats) som är en webbplats ägd av Crewcraft Sweden AB (nedan kallad ägaren) , vilken har som syfte är att vara en utbildningsresurs för chefer och ledare som vill utveckla sin förmåga att leda organisation, team och sig själv.

Ägaren genom denna webbplats erbjuder sina tjänster till dig, med förbehåll för följande användarvillkor, som kan komma att uppdateras av oss från tid till annan utan meddelande till dig.

BESKRIVNING AV VÅRA TJÄNSTER

Ägaren, via, How2team.se tillhandahåller utbildningar i form av öppna-, företagsanpassade samt digitala utbildningar inom teamledarskap och teamutveckling. För att få tillgång till den digitala utbildningen, how2team camp, där utvalda artiklar, boksummeringar, videos eller annan information som finns tillgänglig måste Du ha en licens. Om du har en licens till "how2team camp", en digital utbildningsplattform, förbinder du dig att följa dessa villkor. Nedanstående villkor gäller för både besökare på webbplatsen såsom för deltagare av betald licens.

När kursdeltagaren registrerar sig bekräftar denne att villkoren godtas och att kursdeltagaren uppfyller nyssnämnda krav.

Användarvillkoren gäller för samtliga artiklar, mallar och annan dokumentation som Du får tillgång till eller hämtar från webbplatsen. Om Du inte samtycker till dessa villkor får Du inte tillgång till områden avsett för betalda licenser eller medlemmar.

GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Var god och läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder den här webbsidan.
Genom att använda den här webbplatsen anger du ditt samtycke till dessa användarvillkor.
Om du inte godkänner dessa användarvillkor, använd inte webbplatsen. Genom att komma åt och surfa på sajten accepterar du, utan begränsning eller kvalifikation, användarvillkoren och bekräftar att alla andra avtal mellan dig och webbplatsen ersätts och utan kraft eller effekt:

Du godkänner att webbplatsen själv, liksom allt innehåll, videoklipp, träningsmaterial, produkter, tjänster och / eller annat material, som tillhandahålls på webbplatsen av oss eller andra tredje parter, samt utseendet på alla av det ovanstående (kollektivt benämnt "Innehållet") upprätthålls för din personliga användning och information av Crewcraft Sweden AB ("Företaget") och är bolagets och / eller dess tredje parts egendom. Du godkänner att sådant företagsinnehåll ska innehålla alla egna videofiler, HTML / CSS, Javascript, grafik, röst och ljudinspelningar, konstverk, bilder, dokument och text samt alla andra material som ingår i webbplatsen, med undantag för endast de material du förser. Med förbehåll för att du följer dessa användarvillkor, ger företaget härmed en begränsad licens, som är exklusiv, ej överlåtelsebar och får ej föremål för underlicens, för att få tillgång till, visa och använda
sajten enbart för dina personliga ändamål. Inget företagsinnehåll får kopieras, reproduceras, publiceras, uppladdas, publiceras, överföras, distribueras, användas för offentliga ändamål eller kommersiella ändamål eller hämtas på något sätt om inte skriftlig tillåtelse uttryckligen beviljas av bolaget. Ändring av Innehållet eller användningen av Innehållet för något annat ändamål är ett brott mot upphovsrättens och andra egendomsrättigheter hos bolaget, liksom andra författare som skapade materialet och kan vara föremål för monetära skador och påföljder.

TILLÅTEN OCH OTILLÅTEN ANVÄNDNING

Du får inte distribuera, modifiera, överföra eller använda innehållet på webbplatsen eller något innehåll, inklusive alla program, verktyg, grafik och / eller ljudfiler, för offentliga eller kommersiella ändamål utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget.
Besökaren får inte använda dokumentation, mallar eller annat material i en kommersiell verksamhet som rimligen kan anses vara en verksamhet som konkurrerar med how2team.se. Medlemskapet/licensen är personligt och flera personer får inte dela på samma konto. Besökaren ansvarar också för de handlingar som görs under Besökarens konto.

Den e-postadress till vilken medlemskapet är kopplat måste vara personligt och ej utställd till en allmän e-postadress hos Besökarens företag. Användarnamn och lösenord (Inloggnings- uppgifter) för användning av how2team.se är personliga och får endast användas av användaren personligen. Besökaren åtar sig att inte avslöja användarnamn och lösenord för Medlemskap på how2team.se till annan part.

Om Besökaren får kännedom om att inloggningsuppgifterna kommit utomstående till del skall Besökaren omgående se till att byta lösenord

RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter som omfattar tjänsterna på how2team.se och de tekniska lösningarna som används för tillhandahållande av dessa, utformning av gränssnitt, programvara, och systemarkitektur och design tillhör ägaren och får ej användas av Besökaren i en vidare utsträckning än som följer av funktionerna i tjänsten eller som uttryckligen anges i dessa villkor. Under inga omständigheter förvärvar Besökaren eller tredje man några immaterialrättigheter till tjänsten eller till den programvara eller de tekniska lösningar som används i tjänsten eller till eventuella varumärken som tillhör eller nyttjas av ägaren.

Besökaren förbinder sig att följa gällande upphovsrättsliga regler, andra eventuella relevanta immaterialrättsliga regler, regler om skydd för personuppgifter, marknadsrättslig lagstiftning och annan relevant lagstiftning när Besökaren använder sig av informationen som tillhandahålls via tjänsten how2team.se.

Besökaren erhåller genom detta avtal ingen rätt att framställa exemplar av (kopiera) och/eller, överföra, sprida, framföra eller på annat sätt göra tillgängligt för allmänheten eller utomstående, material som tillhandahållits av how2team.se.

Besökaren har enbart rätt att till eget medium överföra ingående textmaterial, foton eller bilder för läsning eller utskrift i den utsträckning detta är tillåtet enligt upphovsrättslagen. Elektronisk bearbetning i form av t ex indexering och/eller databaslagring är förbjuden. Besökaren har inte rätt att till annan part förmedla, sälja eller mångfaldiga i informationen ingående textmaterial, foton, andra bilder eller annat verk.

TILLGÄNGLIGHET

How2team är normalt tillgänglig via Internet dygnet runt sju dagar i veckan. Tillgängligheten är inte alltid övervakad, alternativt övervakad genom jour. How2team.se kan således ej garantera att Tjänsterna är fria från avbrott, fel eller störningar.

Ägaren har rätt att vidta åtgärder som påverkar ovannämnda tillgänglighet, om how2team.se anser detta vara nödvändigt av tekniska, service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl. Besökaren är också medveten om och bekräftar Besökarens möjlighet att bereda sig tillträde till Internet inte kan garanteras av how2team.se och att how2team.se inte ansvarar för bristfälligheter i Besökarens egna Internetanslutningar eller utrustning.

RÄTTELSE AV FEL

Ägaren skall åtgärda fel eller brister på ett sätt how2team.se finner lämpligt. Ägaren har rätt att stänga webbsajten och tjänsterna på denna för underhållsarbete eller uppgradering.

ÄNDRING AV TJÄNSTERNA PÅ HOW2TEAM.SE

Tjänsterna på how2team.se kommer löpande att vidareutvecklas.how2team.se har därför rätt att från tid till annan utföra ändringar i tjänsterna och sådana ändringar kan avse vilka källor som bevakas, antalet bevakade källor, rutinerna för drift, tekniska system eller liknande.

Ägaren strävar efter att i möjligaste mån tillse att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. Ägaren lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot ägaren och dennes webbplats; how2team.se, göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

PRISER

Kursdeltagaren erlägger en särskild utbildningsavgift för specifik utbildnings tjänst. För tjänsten how2team camp gäller ett abonnemang för ett år i taget och Besökaren har således en garanti mot prishöjning under varje avtalsperiod (12 månader). Ägaren har däremot rätt att höja priset inför en ny period.

BETALNINGSALTERNATIV

Ägaren kommer att fakturera varje kursdeltagare. 

ANVÄNDNING AV MATERIAL

Besökaren får ladda ned, kopiera och använda samtliga dokument i projekt som Besökaren skapar inom sitt företag. Besökaren får använda och distribuera dessa dokument inom sitt företags verksamhet. Om Besökaren vill använda dessa dokument i annat syfte måste Besökaren först ha erhållit skriftligt tillåtelse från ägaren.

REKLAMATION

Besökaren skall, för att kunna göra gällande ersättningsanspråk, reklamera utan dröjsmål från det att Besökaren blivit medveten om eller borde ha blivit medveten om omständigheten på vilken anspråket grundas.

FÖRTIDA UPPSÄGNING

Var och en av how2team.se och Besökaren har rätt att säga upp abonnemanget på tjänsterna med omedelbar verkan om;

  1. a) den andra Parten på ett väsentligt sätt bryter mot dess villkor för användning,
  2. b) den andra Parten på ett annat (icke väsentligt sätt) sätt bryter mot villkoren och denne inte inom 14 dagar från skriftlig begäran, vidtar rättelse av felet, eller
  3. c) om andra Parten går i konkurs, begärs i likvidation eller det finns annan anledning att uppfatta att den andra Parten är på obestånd, eller
  4. d) om grund för avstängning föreligger (se nedan).

Uppsägning skall ske skriftligt.

Besökaren har inte rätt till någon återbetalning av erlagda abonnemangsavgifter om Besökaren säger upp abonnemanget under avtalsperioden.

AVSTÄNGNING

Motivation.se har rätt att med omedelbar verkan stänga av Besökaren från tillgång tillhow2team.se (avaktivera Besökarens tillträde tillhow2team.se), om

  1. a) Besökaren efter påminnelse inte i tid erlägger full kursavgift för Medlemskap,
  2. b) Besökaren använder tjänsten på ett sätt som innebär överträdelse avhow2team.se säkerhets- och administrationsbestämmelser,
  3. c) Besökaren inte (längre) uppfyller kraven för att vara Medlem, eller
  4. e) Besökaren på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor.
  5. d) Besökaren trots tillsägelse sprider reklam, meddelanden eller kommentarer som kan anses stötande eller mindre passande. Ägaren förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses stötande eller mindre passande.

Agerande som utgör grund för avstängning utgör också grund för hävning av abonnemanget.

Om avstängning sker kan Besökarens konto bli avstängt utan föregående varning.

PERSONUPPGIFTER

Vänligen konsultera vår personuppgiftspolicy

TILLÄMPLIG RÄTT OCH TVIST

Svensk rätt skall tillämpas på dessa villkor och Parternas avtalsförhållande. Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och avtalsförhållandet rörande tjänsterna skall avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.

Copyright 2018 Crewcraft Sweden AB  

 Senast uppdaterad 2018-04-06

 

Close

50% Complete

Håll mig uppdaterad!

Fyll i formuläret och få fortlöpande information om how2team utbildningar, happenings och nyheter.

*Genom att skicka in formuläret godkänner du vår personuppgiftspolicy och våra användarvilllkor.